sen 25, 2020 11:36 Asia/Tehran
  • Dəvardə 24 saəti mıddətədə 3000 nəfəriku vey Koronavirusi noxəşon İronədə peydo bin.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: Dəvardə 24 saəti mıddətədə 3000 nəfəriku vey Koronavirusi tojə noxəşon İronədə peydo bin.

Sima Sadat Lari İronədə Korona pandemiya oxonə vəziyəti barədə votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə təğribən 3521 nəfər İronıj Korona qətəşone ki çəvonku 1569 nəfər hələ həm noxəşxonəonədən.

Əv əlovəş karde: İronədə tosə bə ısət 436319 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən, dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 175 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 25015 rəsə.

Xəbəon jıqo hikayət kardedə ki dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 32 milyon nəfəriku dəvarde ki çəvonku 982 həzo nəfər həm mardən.

Məntəğəku xəbəon həm jığo nişo doydə ki Korona pandemiya vey kişvəronədə əcumlə Tırkiyədə de şiddəti dəvom kardedə, ım kişvərədə Korona qətə kəson bə 310 həzo nəfər rəseydə iyən dıvlət milləti xətərnokə rəftoron kontorok kardeyro karantin rejimi kənoədə cərimə ğanuni de şiddəti icra kardedə.

Azərbaycan Respublika həm tələbış karde ki Korona pandemiya xoto iğtisodi və maliyə behroninə şərayeti qoronə təşkilaton və orqanon ıştə budcə xərconku kam kon.

Fələstin ışğaliyə əraziədə həm vəziyət qevonin raport bıə.

Tib eksperton nəzə, iyən statestikaon nışo dodə ki virusi pandemik rəftori 3 minnə pik yaxot cərəyon vey kişvəronədə bino bıə.

təğ

komment