sen 27, 2020 11:52 Asia/Tehran
  • 3000 nəfəriku vey çı Koronavirusi noxəşon tojədən İronədə peydo bin, 172 nəfər mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: Dəvardə 24 saəti mıddətədə 3000 nəfəriku vey Koronavirusi tojə noxəş İronədə peydo bin.

Sima Sadat Lari İronədə Korona pandemiya oxonə vəziyəti barədə votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə təğribən 3204 nəfər İronıj Korona qətəşone ki çəvonku 1274 nəfər hələ həm noxəşxonəonədən.

Əv əlovəş karde: İronədə tosə bə ısət 443086 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən.

Lari votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 172 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 25394 rəsə.

Əmo de xoşbəxtiyəti İronoədə Korona noxəşon miqdoriku 372051 nəfəri hal-əhvol çok bıə və əvon həni noxəşxonəonədə nin.

Xəbəon jıqo hikayət kardedə ki dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 32 milyon nəfəriku dəvarde iyən mardə kəson həm qədə qədə bə 1 milyon nəfər rəsey holədəy.

Məntəğəku xəbəon həm jığo nişo doydə ki Korona pandemiya vey kişvəronədə əcumlə Hindıston və Əfğanıstonədə de şiddəti dəvom kardedə.

Fələstin ışğaliyə əraziədə həm vəziyət qevonin raport bıə, anədə ki tojədən sionist rejimi qıləy rujnomə işğaliyə əraziədə Korona pandemiya nəticədə bıə qıvoninə vəziyəti məsulış ım rejimi iminə vəzir Benyamin Netanyahu elanış karde.

Tib eksperton nəzə, iyən statestikaon sobot kardedə ki virusi pandemik rəftori 3 minnə pik yaxot cərəyon vey kişvəronədə bino bəy.

komment