okt 23, 2020 10:05 Asia/Tehran
  • Ruhani iyən Ərdoğani telefoni muzakirəon.

İron İslam Respublika prezident və Tırkiyə prezident de telefoni vositə bə 2 tərəfi əloğəon inkişofi təkid kardışone.

İroni prezident Həsən Ruhani zinə həminə telefoni rabitə cərəyonədə Tehton- Ankara miyono bıə əloğəon bo hamsoyə kişvəron bənə olqo bə hisobış varde və həmməy baxşon xususi maliyə və bank hımkarion barədə İron və Tırkiyə miyono bıə muğaviləon rə icra bey tələbış karde.

Ruhani de terrorizm mubarizə barde qıləy muhimmə məsələ bə hisobış varde və məntəğədə bıə terrorçion işteraki qıləy yolə təhdid elanış karde.

Əv ıştə sohbəton co baxşədə bə Ğərəboğədə bıə oxonə vəziyəti işarəş karde iyən İroni sərhədd məntəğəonədə jimon kardə ironıjon əmniyəti bo İron muhim zınəş be və votışe: ım behron de canq həl nibəbe və pape de muzakirə Ğərəboği mınoğişə həl bıbu.

Ruhani İron və Tırkiyəş bənə məntəğə vey yolə təsirinə kişvəronku bə hisobış varde ki Rusiyə kənoədə kərde bəznın bo məntəğədə əmniyəti icod karde komək kon, çən ım 3 qılə kişvəron miyono həmkarion bənə Suriyədə bıə behroni həl kardero lazime.

Tırkiyə prezident həm ım telefoni rabitə cərəyonədə İronəş bənə Tırkiyə çokə dust və hamsoyə bə elan karde və votışe: Amerkə itərəfi sanksiyaon vədə Ankara ijən İroniku himoyədorəti və bə İron komək bəkarde, həmçenin bo ticari və iğtisodi həmkarion inkişof doe bənə dəvardəyon ıştə həmmə səy-cəhdonku istifodə bəkarde.

Ərdoğan de terrorizm mubarizə barde meydonədə İron-Tırkiyə miyono əloğəon məntəğədə sulh və əmniyəti bərpo karde amil bə hisobış varde və bə ım həmkarion idomə təkidış karde.

Tırkiyə prezident ijən umidıvu be ki Ğərəboği barədə İron-Tırkiyə miyono həmkarion votımoni cəhəto ım mınoğişə həlli bois bıbu və rə sulh iyən əmniyət bə məntəğə oqardo.

 

təğ

komment