okt 24, 2020 14:05 Asia/Tehran
  • 6000 nəfəriku vey Koronavirusi qətə kəson tojədən İronədə peydo bin, 335 nəfər mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə 6000 nəfəriku vey Koronavirusi tojə noxəş İronədə peydo bin.

Sima Sadat Lari İronədə Korona pandemiya oxonə vəziyəti barədə votışe: noxəşonku 2214 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

Əv əlovəş karde: İronədə tosə bə ısət 556891 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən.

Lari votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 335 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 31985 nəfər rəsə.

Əmo de xoşbəxtiyəti İronoədə Korona noxəşon miqdoriku 446685 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Xəbəon jeğo hikoyət kardedə ki Covid-19 qətə kəsə İronıjonku təğribən 5 həzo nəfər nezi çəvon vəziyət çok ni və noxəşxonəon məxsus baxşonədə əvoni oqətəşone.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 42 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 1 milyon 142 həzo nəfəriku vey bıə.

təğ

komment