okt 25, 2020 11:56 Asia/Tehran
  • 5000 nəfəriku vey Koronavirusi qətə kəson tojədən İronədə peydo bin, 335 nəfər mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə 5814 nəfəriku vey Koronavirusi tojə noxəş İronədə peydo bin.

Sima Sadat Lari İronədə Korona pandemiya oxonə vəziyəti barədə votışe: noxəşonku 2169 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

Əv əlovəş karde: İronədə tosə bə ısət 562705 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən.

Lari votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 335 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 32320 nəfər rəsə.

Əmo de xoşbəxtiyəti İronoədə Korona noxəşon miqdoriku 450891 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

İroniku co qılə xəbə həm ıme ki zinə, yolə Rəhbəri tono de Korona mubarizə əkə məxsus kamissiya iclosi bə nav İroni prezident Həsən Ruhani de ım pandemiya mubarizə barde sahədə bə İroni bumi ğurdəti işarə və təkidış karde: insonə həxon vanq və şuar doə kişvəron əmələdə səhiyyə baxşədə İroni milləti coni bə qirov peqətəşone, əmmo İron be ko və numid nıbe və ıçtən ıştə səhiyyə ehtiyacon təmin kardedə.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 42 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 1 milyon 150 həzo nəfəriku vey bıə.

Əfğaniston və Tacikistoniku həm xəbəon Koronavirusi qətəkəson miğdori vey beku hikayət kardedə.

Ərəb dınyoədə həm Covid-19 pandemiya veyni Ərəbiston iyən İrağ kişvəronədə de şiddəti rəvuc peydo karde holədəy.

Tırkiyəku həm oxonə statestika nışo doydə ki Koronavirusi qətə kəson miğdor bə 360 həzo nəfər rəse holədəy.

təğ

komment