okt 28, 2020 13:29 Asia/Tehran
  • Əlcəfəri:Amerkə və Avropa bə Suriyə milləti zid ixtisadiyə terarizmi dəvom dodən.

İ bə milləton təşkilatdə Suriyə daimə nımayəndə zinə votışe: Amerkə və Avropa itifağ ısət həm dıştə zılminə hərəkəton bə Suriyə zid ixtisadiyə terarizmi dəvom dodə.

İ bə milləton təşkilatdə Suriyə daimə nımayəndə zinə votışe: Amerkə və Avropa itifağ ısət həm dıştə zılminə hərəkəton bə Suriyə zid ixtisadiyə terarizmi dəvom dodə.

Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi Bəşar Əlcəfəri əmniyət şura iclosədə ğeyre ğanoniyə sorətədə ğərbion bə Suriyə zid sanksiyaon məhkum kardeədə əlavəş karde Amerkə və Avropa itifağ bə Suriyə zid sanksiyaon nəzədə qəteədə çı məmləkəti şəhrvandon təziği jiyədə ğəror doe domoədəy və bə Suriyə xərobion ovonə karde mane bedən iyən Suriyə avərəon oqarde vədə problem təşkil kardən.

 

komment