okt 29, 2020 11:49 Asia/Tehran
  • İronədə 415 nəfər Koronavirusi qətə kəson mardən.

6000 nəfəriku vey Koronavirusi qətə kəson tojədən İronədə peydo bin, 415 nəfər həm de təəssufi mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə 6824 nəfər Koronavirusi tojə noxəş İronədə peydo bin ki çəvonku hələ 2490 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

Bə oxonə raporti əsos, İronədə tosə bə ısət 558648 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən ki dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 415 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 33714 nəfər rəsə.

Əmo de xoşbəxtiyəti İronoədə Korona noxəşon miqdoriku 467917 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Əfğaniston, Hindustan, Tacikestan və Pakistoniku həm xəbəon Koronavirusi qətəkəson miğdori vey beyku hikayət kardedə.

Azərbaycan Respublika səhiyə vəzarətxonə həm ım kişvərədə Korona pandemiya de şiddəti rəvuj peydo kardeyku xəbə doydə, bə oxonə raporti əsos, ısət ım kişvərədə Covid-19 qətə kəson miğdor bə 50 həzo nəfər rəse holədəy.

Tırkiyəku həm oxonə statestika nışo doydə ki Koronavirusi qətə kəson miğdor həmçenan vey bıdə iyən ım virusi nəticədə mardə kəson miğdor 10 həzo nəfəriku həm dəvarde.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 44 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 1 milyon 170 həzo nəfəriku vey bıə.

Amerkə ijən həmməy statestikaon sədrədəy.

komment