Nov 23, 2020 14:17 Asia/Tehran
  • Ermənistanı prezdent:həmmə cəhətdə Azərbaycanı vədə məğlub bəmon.

Ermənistanı prezdent Armen Sarkisiyan Ğərəbaği munağişədə İrəvanış Azərbaycan Respublika vədə əsosə məğlob bə tərəfış zınə.

Ermənistanı prezdent Armen Sarkisiyan Ğərəbaği munağişədə İrəvanış Azərbaycan Respublika vədə əsosə məğlob bə tərəfış zınə.

Bə Ğəfğaz aqentəti xəbon əsosi Armen Sarkisiyan de  Arovvat  nəşriyə mısohibə votəşe əvon dəvardə soronədə qıləy silahinə  ğıvvə soxteku ociz mandən ki karde bızno Ğərəbaği məntəğədə Azərbaycan Respublika silahinə ğıvvon vədə mığavimət karde iyən əvon hərbi və təlimiyə təchizatışon bə ni.

Ermənistanı prezdenti əlavəş karde əmə fəğət canqi meydonədə məğlob bə nimon bəlkə dəvardə soronədə Ğərəbaği cəmiyəti ve nıbe həm qıləy məğlobiyət bə.

Sarkisiyan eyne holədə Ermənistanı mediyaonku tənğid kardeədə votışe: Ermənistanı mediyaon ım cəhətdə həm Azərbaycan Respublikaku bə domo mandə bin və feyzbokiku mətləbon kopiyə kardeku kəno coqlə ko əncom dodə nıbin.

 

Tags