Nov 27, 2020 11:42 Asia/Tehran
  • İronədə ərtış dıyo ğıvvon ruj.

Imruj cumə Azər manqi 7, İronıjə peykan hərbiyə qəmi ko əkəyon ğəhrəmanti ofəyə hərəkəti sorəqardışe; bə həminə mınosibəti xoto İroni təğvimədə ımruj ərtış dıyo ğıvvon ruj ğeyd bıə.

De Im əməliyoti vositə qıləy ğəhrəmanti bə dast omə ki İronıjə peykan hərbiyə qəmi ko əkəyon bə İraği Bəəs rejimi 2 qılə nat sadirəkə porton həmlə və həmonə terminalon məhv kardeşone.

Həminə əməliyoti bəpeştə Bəes rejimi ğıvvon de məntəğə və istikboriyə kişvəron himoyəon ıştə nat terminalon ozod karde ğəsdış be ki peykan hərbiyə qəmi muvəffəğ be qıləy nobərobərə canqədə çand qılə çı İraği qəmi və təyyorəon məhv bıkə.

İroni Ərtış ğıvvon de həminə mınosibəti bəyoniyə sadirış karde və İronədə ərtış dıyo ğıvvon ruji təbrik votışe və de təkid bə İroni dıyo ğıvvon sulh və dustiyəti peyğom ərosnə siyasəton ğıydış karde: İroni mudafiə hərbi zumandəti deşmənon bevocə hani botil bey bois bıə.

İroni ərtış ğıvvon fərmondə qeneral mayor Seyed Əbdul Rəhim Mosəvi həm qıləy mesajədə ım mınosibəti bə dıyo ğıvvon təbrik votışe.

Tags