Nov 27, 2020 11:54 Asia/Tehran
  • Bə İron bəfodorə bıə məşhurə aktyor Koronavirusi nəticədə marde.

Bə İron bəfodorə bıə məşhurə aktyor Pərviz Purhuseyni bə Koronavirusi mıbtəlo bey xoto ımruj Tehronədə bəfotış karde.

Bə İranperes aqentiyəti raporti əsos, bə İron bəfodorə bıə məşhurə aktyor Pərviz Purhuseyni ki çand faxt Koronavirusi xoto noxəşxonədə be, ımruj 79 sorəti sinədə bəfotış karde.

İroni ım əxloğin, bəfodor, erjin və səvodinə hınə soib 100 qıləku vey film, seryal iyən teatronədə aktyorəti kardəş be.

Çəy vırə cənnətədə iyən İmom Məhdi(əc) məxsus inoyət bəy ğısmət bıbu.