Nov 28, 2020 12:00 Asia/Tehran
  • 406 nəfər İronıj Koronavirusiku mardən, məntəğədə bıə Covid-19 vəziyəti barədə oxonə xəbəron.

14000 nəfəriku vey bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəson tojədən İronədə peydo bin, 406 nəfər de təəssufi mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə 14051 nəfər Koronavirusi tojə noxəş İronədə peydo bin ki çəvonku 2245 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

Bə oxonə raporti əsos, İronədə tosə bə ısət 922397 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən ki dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 406 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 47095 nəfər rəsə.

Əmo de xoşbəxtiyəti İronoədə Korona noxəşon miqdoriku 640065 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Qurciston, Pakiston, Hindıston, Ğəzaxiston iyən Əfğanistoniku həm xəbə omə ki ım kişvəronədə Cocid-19 pandemiya vəziyət qıvonin bıə və bə mıbtəlo bıə kəson miğdor har ruj əlovə bıdə, ısət Əfğaniston iyən Qurcistonədə de Koronavirusi mubarizə bardero tojə məhdudiyət iyən tədbiron sənibəton şiddətin bıə.

Tırkiyədə həm rəsmi şəxson Korona qəte ijən dəvom kardedə və xəbə omə ki tojədən ım kişvəri çand qılə vəzir və siyasi partiya yolon Korona qətəşone.

Əmmo Azərbaycan Respublikaədə məvuji tojə dıvrə məhdudiyəton benəticə be və xəbə omə ki dəvardə 24 saəti mıddətədə 4 həzo nəfəriku vey şahrvand ım kişvərədə Koronavirusi qətəşone.

Fələstiniku həm xəbə omə ki Ğəzzə tanqədə şərayet vey behronine iyən tosə bə ısət Ğəzzədə bə 19 həzo nəfər nezi Koronavirusi qətəşone.

Tojədən Dınyo Səhiyyə Beynəl-Xalğ təşkilat elanış karde ki Çinədə Covid-19 rişə peydo kardero koon bənav bardeydə, Çinədə tojədən 5 nəfər Koronavirusi qətəşone.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 61 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 1 milyon 440 həzo nəfəriku vey bıə.

Amerkə de 13 milyon mıbtəlo iyən 270 həzonəfər mardə kəs, dınyoədə Korona virusi faciə statestikaonış heste.

Tags