Nov 30, 2020 23:37 Asia/Tehran
  • 389 nəfər İronıj Koronavirusiku mardən.

12000 nəfəriku vey bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəson tojədən İronədə peydo bin, 389 nəfər de təəssufi mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə 12950 nəfər Koronavirusi tojə noxəş İronədə peydo bin ki çəvonku 1795 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

Bə oxonə raporti əsos, İronədə tosə bə ısət 948749 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən ki dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 389 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 47874 nəfər rəsə.

Əmo de xoşbəxtiyəti İronoədə Korona noxəşon miqdoriku 658292 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 63 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 1 milyon 460 həzo nəfəriku vey bıə.

Amerkə de 14 milyon mıbtəlo iyən 272 həzonəfər mardə kəs, dınyoədə Korona virusi faciə statestikaonış heste.