Dec 01, 2020 14:13 Asia/Tehran
  • Ermənistanı prezdent tojə devləti təşkil doeyu tojədən tələbonış bəyon karde.

Ermənistanı prezdent Armen Serkisiyan Maskvaədə Rusiyədə sakin bə erməniyə ictimaiyəton nımayəndon vindımonədə ,milliyə vəhdət devləti təşkil doe,parlameniyə vıjnımoni bərpo karde iyən əsosə ğanonon əvəz kardeyu referendomi dəvoneş ım məmləkətiyu zəruriş zınə.

Ermənistanı prezdent Armen Serkisiyan Maskvaədə Rusiyədə sakin bə erməniyə ictimaiyəton nımayəndon vindımonədə ,milliyə vəhdət devləti təşkil doe,parlameniyə vıjnımoni bərpo karde iyən əsosə ğanonon əvəz kardeyu referendomi dəvoneş ım məmləkətiyu zəruriş zınə.

Bə Novosti aqentəti xəbon əsosi Armen Serkisiyan bə Maskva ıştə şəxsiyə səfərədə Rusiyə fedrasiyaədə sakin bə erməniyə ictimaiyəti nımayəndon vindımonədə Ğərəbaği bandə məntəğədə icod bə vəziyəti həxədə votışe: ha məmləkətdə ki jıqo yolə faciədə dim bə dim bə fəğət ilə ro hestışe və əv həm ıme ki ə devlət ki bə jıqo şərayeti icod be bois bə bəpe bə kəno bışo.

 

Tags