Dec 04, 2020 12:21 Asia/Tehran
  • Ironi ətomiyə fəaliyəti məlumaton ifşo kardey barədə Tehron bə Ətom Enerji Beynəlxalğ Təşkilati notaş do.

Viyanaədə bıə beynəx xalğ təşkilatonədə İroni nəmayəndə, Ironi ətomiyə fəaliyəti məlumaton ifşo nıbey barədə bə Ətom Enerji Beynəlxalğ Təşkilati notaş do və bə həminə məhrəmanə informasiyon tam oqəte təkidış karde.

Bə İrib raporti əsos, Kazim Ğəribabadi, bə Ətom Enerji Beynəlxalğ Təşkilati mudiri vığandə məktubədə həmçenin pidəş be ki İroni ətomiyə alim şəhi Muhsin Fəxrizodə terror beşərt iyən ojə-oşko məhkum bıbu.

Kazim Ğəribabadi bə həminə terrorədə bıə faxton ki siyonist rejimi roli təsdiğ iyən oşko kardedə votışe: Ətom Enerji Beynəlxalğ Təşkilati və çəy uzvon ki ısət İroni ətomiyə mərkəzon tam nəzorət kardedən, bəpe İroni ətom alimon və ətomiyə mərkəzon oqəteyro bəştə fori iyən əsasi məsuliyəti əməl kon.

Im məktubədə ğeyd be: Muhsin Fəxrizodə terror, dəvardə soronədə bıə İroni alimon terro karde xəbisə cərəyoni dəvom be ki bəpe qırd beynəl-xalğ təşkilaton tərəfo bəy diğğət bıbu və həm minosib reaksiyaon tələb kardeydə.ğ

Viyanaədə bıə beynəx xalğ təşkilatonədə İroni nəmayəndə bə Ətom Enerji Beynəlxalğ Təşkilati tərəfo məhrəmanə məlumaton tam oqəte məsuliyəti işarəş karde və bə yodış varde ki: ciddi surəti çəmə intizor ıme ki ım təşkilat İroni tətomiyə fəaliyəton barədə məhrəmanə informasiya iyən məlumaton muntəşir bey vədə mane bıbu.

Kazim Ğəribabadi təkidış karde: İron İslam Respublika bə beynəlxalğ ğanuni əsos, bo ıştəniku mudafiyə karde zoti həxi çərçivədə lazimə raksiya nışo doe xoto koon tədbiri bə vinde.

Tags