Jan 20, 2021 14:05 Asia/Tehran
  • 87 nəfər İronıj Koronavirusiku mardən, muxtəlif kişvəronədə bıə anti korona peyvəndi barədə xəbəon.

Dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 87 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 56973 nəfər rəsə.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: tojədən 5917 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 518 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 1342134 nəfər Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 1131883 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Əmmo İronədə anti Korona vaksini barədə oxonə ıme ki İroni səhiyyə vəzarətxonə xəbəş doə ki tosə 3 manqi mıddət İroniıjə peyvəndi istehsol bə kutləvi surəti soxte bərəse bərəse.

Tojədən, İroni prezident Həsən Ruhani həm İronədə Korona vaksinasioni bə təxir eğandey barədə Amerkə beğanunə hərəkəton iyən ğeyri insonə rəftori tənğidış karde və votışe: bo Korona peyvəndi hıryeyro bıə Amerkə maneon İroni şahrvandon con və səloməti təhdid kardedə.

Co qılıə xəbə həm ıme ki Pakistan həm məvuji Çiniku hıryə bıə anti Korona vaksini ku istifodə binoş karde.

Əmmo məntəğədə bıə Koronavirusi barədə oxonə xəbəronku həm ışarə kardənine ki Əfğaniston, Pakiston, Tırkiyə, Çin, Azərbaycan Respublika, Hindustan, Fələstin işğali ərazi, Yaponiya, Taylənd, Sinqapur və Kampucədə Covid-19 pandemiya de şiddəti dəvom kardedə iyən har ruj bə noxəşon iyən mardə kəson miqdor əlovə beydə.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 96 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 2 milyon nəfəriku vey bıə.

Amerkə de 24 milyon mıbtəlo və 408 həzo nəfər mardə kəs statestikaon cəhəto həmçenan çı Koronavirusi pandemiya behronədə dınyo kişvəron sədrədəy.

Tags