Jan 21, 2021 14:20 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusi barədə xəbəon.

84 nəfər İronıj Koronavirusiku mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: tojədən 6182 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 840 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 1348316 nəfər Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 1137812 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 96 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 2 milyon nəfəriku vey bıə.

Amerkə de 24 milyon mıbtəlo və 411 həzo nəfər mardə kəs statestikaon cəhəto həmçenan çı Koronavirusi pandemiya behronədə dınyo kişvəron sədrədəy.