Jan 26, 2021 10:35 Asia/Tehran
  • Ərdəkanian: Bə Erməniston elekterik enerji ovoştoniyey 3 minnə xətt bə istismor bərəse.

İroni enerji vəzir votışe: Bə Erməniston elekterik enerji ovoştoniyey 3 minnə xətt ımsornə miladi i minnə nimə sori bə istismor bərəse.

Bə İrna raporti əsos, İroni enerji vəzir Rıza Ərdəkanian zinə Tehronədə de Ermənistoni iğtisod vəzir Vohan Krobian vindemoni cərəyonədə bə  Erməniston elkterik enerji ovoştoniyey 3 minnə xətt bə istismor rəseyku xəbəş do və votışe: Koronavirusi şərayetədə əmmo ım plan ımsornə miladi i minnə nimə sori zəmonədə bə istismor bərəse.

Rıza Ərdəkanian bə Ərəsi ru ekoloqiya cəhəto çerkinətion işarəş karde holədə təkidış karde: jığo intizoremone ki Erməniston bo ım ru akoliqia cəhəto oqəte və bə çəy mışkilaton diğğət karde xoto bə cəhd bıbu.

Həminə vindemoni dəvomədə Ermənistoni iğtisod vəzir Vohan Krobian həm bə Ərəsi ru ekoloqiya cəhəto çerkinətion miyoniku barde iyən ım ruədə bıə notəmizionro rə çorə peydo kardero umidəvo be ta ım problem həl bıbu.

Vohan Krobian cumə ruji dıştə yolə iğtisodi heyəti bə ico bə İron varid be.

Tags