Jan 27, 2021 11:35 Asia/Tehran
  • Səudiyə Ərəbıston Əhle-Beyt(ə) qıləy məddahış bə 9 manq həbs məhkumış kardə.

Səudiyə Ərəbıstoni şərğ Əldemam şəhri məhkəmə əhle beyt(ə) qıləy məddahış de 8 qılə şiə cıvon bə ico bə 9 manq zindon məhkumış kardə.

Səudiyə Ərəbıstoni şərğ Əldemam şəhri məhkəmə əhle beyt(ə) qıləy məddahış de 8 qılə şiə cıvon bə ico bə 9 manq zindon məhkumış kardə.

Bə Meratilcəzirə xəbəriyə mərkəzi səhifə elanon əsosi ım məddah de Muhəmməd Bucəbarəh nomi fəğət 2020 nə sori oktiyabrə manqi 4 nə ruji İmom Huseyn(ə) ərəbəinı mınosibəti məddahiku qıləy vidio susyal şəbəkonədə nəşr karde xoto de 8 qılə cıvon bə ico  məhkum bə.

əhle beyt(ə) ım zakiri dastqir karde vədə reaksiya nışon doə bə və Ərəbıstonı şiə bıloqeron susyal şəbəkonədə nıvıştəşone bə İmom Huseyn(ə) eşğ ale səudı tono cinayət bə hisob omedə və əhle beyt(ə) duston bəpe bə cəzo bırəson.

Səudiyə rejimi məmoron dəvardə rujonədə 3 qılə şiə ruhanişon həm dastqir kardə.

Desbə ısət 16 qılə şiə alimonku bə Yəmənı zid təşkil bə canq iyən şəhid şeyx Bağır Əlnemerı edami məhkum kardeyu bə zindon eqıniyən.

Beynəlxalğ və insonə həxon təşkilaton çandəkərə ozod sıxan karde təziği jiyədə ğəror doe, edam iyən etiraz əkon həbs kardeyu Ərəbıstoniku tənğidışon kardə

 

 

Tags