Feb 26, 2021 14:26 Asia/Tehran
  • Amerkə rəftor əvəz bə ni.

İroni xarıci vəzir təkidış karde ki İroni barədə Amerkə rəftor əvəz bə ni.

Bə İrib raporti əsos, Muhəmməd Cəvad Zərif ıştə tojə Tuvitter mesajədə nıvıştışe: Amerkə ıştən eterofış kardə ki ətom sazışiku Vaşinqtoni xaric bey bəpeşt İron ıştə ehdemononış kam karde, ım yəni çəy bənav İron bəştə həmməy ehdemonon əməlş kardə.

Zərif həminə mesajədə votışe: İroni vıjniyə bıə siyasəton Amerkə rəftor be ki tosə bə ısət həm əvəz bə ni.

İroni xarıci vəzir təkidış karde: Avropa 3 qılə kişvəron həm taxsikorin boçi ki əvon dəvardə 3 sori mıddətədə de İron hıç ticari bıstən-bəhvoti əncom doəşon ni.

Zərif əlovəş karde: İron və 3 qılə Avropa kişvəron bə İron fişar varde əvəzi bəpe əmələdə sanksiyaon rişəku peqəton.

Tags