Feb 27, 2021 13:54 Asia/Tehran
  • Həmzəman Ermənistanı 1 minnə vəziri mıxalifon iyən tərəfdaron aksiya.

Ermənistanı 1 minnə vəziri tərəfdaron və mıxalifon həmzəman ım məmləkəti parlamenti vədə cəm bin.

Ermənistanı 1 minnə vəziri  tərəfdaron və mıxalifon həmzəman ım məmləkəti parlamenti vədə cəm bin.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ermənistanı devləti mıxalifon de milli nicat ğıvvon nomo bıə koalisiya rəhbərəti ım məmləkəti milli məclisi bina vədə çodorışon jə və etirazinə aksiyaşon bərpo kardə.

Mıxalifon ki pəynə şanqonəku ım məhəldə huzurışon heste 1 minnə vəzir Nikol Paşiniyani bə kəno mande tələb kardən.

 

Tags