Mar 01, 2021 13:37 Asia/Tehran
  • Səhiyə beynəlxalğə təşkilati nımayəndə:İron korona peyvəndi soxteədə muvəfəğ əməlış kardə.

Səhiyə dınyoiyə təşkilati İronədə bıə nımayəndə votışe: İron korona peyvəndi soxteədə məntəğədə muvəfəğə plətformonku qıleniye.

Səhiyə dınyoiyə təşkilati İronədə bıə nımayəndə votışe: İron korona peyvəndi soxteədə məntəğədə muvəfəğə plətformonku qıleniye.

Bə İRNA xəbon əsosi səhiyə təşkilati İronədə bıə nımayəndə kristif Hemelmən zinə votışe:İroni imkanon ve tojə və bə inkişaf səviyə rəsə sisteme və karde bəzne bə coqlə məmləkəton həm komək karde.

Səhiyə beynəlxalğə təşkilati nımayəndə əlavəş karde de korona virusi mubarizə bardeyu imkanon İroni şəhron və dionədə çok paybaxş bə.