Mar 02, 2021 13:48 Asia/Tehran
  • Zunnuri:təkfiriyə cəriyanon Ğərəbağədə nufuz İron və Azərbaycan Respublikayu  xətoy.

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəis “rəbi17” iclosədə votışe: bə İron və Azərbaycan Respublika zid ciddiyə xətoonku qıleni, məntəğədə təkfiri və terroristiyə cəriyanon nofoz kardeye.

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəis  “rəbi17” iclosədə votışe: bə İron və Azərbaycan Respublika zid ciddiyə xətoonku qıleni, məntəğədə təkfiri və terroristiyə cəriyanon nofoz kardeye.

Muctəba Zunnuri əlavəş karde:təkfiriyə terroriston bəpe Ğərəbaği məntəğədə vırə nıkən və yəğin ki İron və Azərbaycan Respublika məmləkəton oğoətiədə iyən 2 qılə məmləkəti məsul şəxson diğğət iyən ciddiyyət jıqo viron bıkə xətoon vəy bəqəten.

 Zunnuri votışe: İslamiyə Respublika hozzıy ta məntəğə ovonə karde iyən canqi həmmə ziyanonku təmiz kardeədə həmkoəti bıkə və əlavəş karde ımruj ki Ğərəbağ bə islamiyə sərzəminon və oqardə kali xətoonədə dim bə dime ki çı xətoonku qıleni məntəğədə sionist rejimi xətoye.

İroni İslamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəisi votışe: sionist rejim , beynəlxalğə sionizmi xəlğ bıkəy və mıslmonon iyən islamiyu və hətta həmmə insononru və ilahiyə dinonru həmməysə muhimmə xətoy və votışe: istikbariyə nizom , islamə fobiya planədə məğlub be bəpeştə ımruj, mədəniyyəti daxiliyə canq, iyən de co tərəfon dasi canqi bə nav barde və təkfiri və terroristiyə cəriyanon zumand kardeədə cəhd kardən ta islamiyə məmləkəton miyonədə ixtilaf iyən problem icod bıkən.

 

Tags