Mar 05, 2021 14:24 Asia/Tehran
  • Rusiyə və Suriyə:Amerkə Suriyədə nati dızdiye dumoədə ne mubarizə de terarizm.

Rusiyə və Suriyə devləton qıləy mıştərəkə bəyonotdə işarəşon karde ğərbiyə məmləkəton və çəvon navədə Amerkə, Suriyə məmləkətdə de terarizm mubarizə barde domoədə nin bəlkə de terroristiyə qrupon koməkəti Suriyə milliyə sərvəti dızdedən.

Rusiyə və Suriyə devləton qıləy mıştərəkə bəyonotdə işarəşon karde ğərbiyə məmləkəton və çəvon navədə Amerkə, Suriyə məmləkətdə de terarizm mubarizə barde domoədə nin bəlkə de terroristiyə qrupon koməkəti Suriyə milliyə sərvəti dızdedən.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Rusiyə və Suriyə devləton zinə şanqo qıləy bəyonotədə  elanışon kardə həmmə kooni ki ğərbiyə məmləkəton Suriyədə əncom dodən, ım məmləkətdə de terarizm mubarizə bardeədə heç qılə rabitəş ni və çəvon həğiğiyə hədəf, i bə milləton təşkilati qıləy uzv bə mıstəğillə məmləkəti milliyə sərvəti dızdiyey, qıləy holədə ki ıştə əməlon xoto bəştə cəzo həm rəsdə nin.

 

 

Tags