Mar 06, 2021 11:42 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koronavirusi nəticədə mardə kəson miğdori barədə oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə muavin votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 81 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos Simasadat Lari votışe: ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 60512 nəfər rəsə.

Xanım Lari həmçenin elanış karde ki tojədən 8367 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 702 nəfən noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 1673470 nəfər Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 1428008 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 116 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 2 milyono 583 həzo nəfəriku vey bıə.

Tags