Mar 07, 2021 23:54 Asia/Tehran
  • Putini mesaj bə İroni Yolə Rəhbəri təğdim be.

İronədə bıə Rusiyə səfir, de İroni Yolə Rəhbəri məxsus məsləhətçi vindemoni cərəyonədə Putini mesaj bə İroni Yolə Rəhbəri təğdimış karde.

Bə İsna raporti əsos, Levan Caqarian de Əli Əkbər Viloyəti vindımoni cərəyonədə bə İron və Rusiyə miyono bıə çok və nezə əloğəon işarəş karde.

Viloyəti həm həminə vindemonədə Rusiyə və İroni 2 qılə muhimmə dust bə hisobış varde ki çəvon miyono bıə ticari, iğtisadi, mədəni iyən steratejik əloğəon muxtəlif baxşonədə vey ali səviyədəy.

Yolə Rəhbəri mışovir votışe: məntəğədə təhəvvolaton bois bıə ki Tehron-Maskva miyono həmkari və əloğəon iyən rəsmi şəxson şe-ome vey ziyod bıbu ki mıtəğobil ehteromi jintonədə ım ijən bə həmkarion inkişofi bois bıə.

Əli Əkbər Viloyəti Suriyədə bıə İron iyən Rusiyə miyono həmkarionış əcumlə muvəffəğ əloğəonku bə hisobış varde ki bə Dəməşğ koməkış karde ta terroriston vədə muğavimət ko.

Bə putin İroni Yolə Rəhbəri vığandə mesaj çand haftə bə nav de İroni islami şura məclesi rəisi vositə bə putin təğdim bıə be.