Mar 08, 2021 11:00 Asia/Tehran
  • Nəvuz qıləy sərmoyə iyən milləton miyono əloğəon amile.

Səədi nomo təşkilati rəis təkidış karde ki Nəvuz qıləy sərmoy iyən rişədorə zərfiyəte ki ğomi-məzhəbi ixtilofon bəkənoy.

Səədi nomo təşkilati rəis Ğolam Əli Həddod Adil de İran Peres aqentiyəti misohibə karde cərəyonədə Nəvuz beynəlxalğə mərosimi mesajış milləton mədəni əloğəon zumand əkə zınəş be və votışe: Nəvuz karde bəzıne ğom-irği bəkəno milləton miyono əloğəon bois bıbu.

Həddod Adil əlovəş karde ki lmruj ki məntəğə bə vəhdət ehtiyuciş heste karde bəznımon çı Nəvuzi vəhdət icod əkə zərfiyətiku istifodə kəmon.

Nəvuz kişvəron sivilizasiya iştimoii-mədəni zərfiyəton i minnə beynəl xalğ iclos zinə de İroni bəzi univesiti rəison və Tehronədə bıə Nəvuz kişvəronku səfiron işteraki Tehronədə bərpo be.

Tags