Apr 18, 2021 11:45 Asia/Tehran
  • Rusiyə xorək beynəlxalğə nımayişqahədə İroni baxş ve izdihamin bə.

Rusiyə xurək sənaye beynəlxalğə nımayişqahədə İron İslam Respublika baxş,İroni keyfiyətinə məhsolon təğdim kardeədə,nımayişqah izdihaminə baxşonku qıleni be.

Rusiyə xurək sənaye beynəlxalğə nımayişqahədə İron İslam Respublika baxş,İroni keyfiyətinə məhsolon təğdim kardeədə,nımayişqah izdihaminə baxşonku qıleni be.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Rusiyə xurək sənaye və çəy paket iyən anqıl bə təchizaton 28 nə beynəlxalğə nımayişqah ki Avropa şərğ hissədə ha sor həmməysə yolə nımayişqah bə hisob omedə ımsor 2021 minnə sori 1800 qılə sə ve Rusiyə etıborışon bə şirkəton və dınyo 41 məmləkət min cumlə İroni iştirak kardeədə bərpo be.

Qıləy holədə ki ha sor çandə 10 qılə İronıjə şirkət ıştə keyfiyətinə məhsolon və istihsalon bə meydon bekardən,ımsor korona virusi pandemiya xoto,İron fəğət ilə nımayəndəş hest bı ki ım baxş həm cəmaəti əzəmətinə huzurədə dim bə dim be.

 

Tags