Jul 26, 2021 14:03 Asia/Tehran
  • Tırkiyə Suriyə əraziədə bə hərbiyə əməliyati dəvomi bovəş heste.

Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə, Suriyə əraziədə bəştə hərbiyə əməliyati dəvom doe bovəş heste.

Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə, Suriyə əraziədə bəştə hərbiyə əməliyati dəvom doe bovəş heste.

Bə cıvonə jurnaliston klobi elani əsosi Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə de qıləy bəyonoti elanış karde “Forat sepər” nomo bıə əməliyat çı məmləkəti silahinə ğıvvon tərəfo ki Suriyə məmləkətdə bə Ankara devləti muxalifə kırdon zid təşkil bə dəvomış heste.

 

Tags