Jul 30, 2021 11:47 Asia/Tehran

Portoədə hənəkəkə İronıjə futbolisti tərəfo bə Çelsi jıə qol bənə Avropa ımsornə sori çempioni vey çokə qoli vıjniyə bəy.

Bə İrna raporti əsos UFA saytədə ğeyd bıə ki Avropa çempion liqaədə iyən Çelsi vədə İronıjə qoləjən Mehdi Taromi tərəfo jıə heytətomizə ğəşənqə qol bənə Avropa ımsornə vey çokə qoli vıjniyə bəy.

In sayti raporti dəvomədə ğeyd bıə ki tojə parsemonədə İronıjə qoləjən və çı Portuqaliya Porto nomo kamanda hucuməkə qol 30 faiz sədoş kəsb kardə.

Həmonə hənəki Porto 1 bə 0 bardışe əmmo Taronmi qol bo Porto bə co mərhələ ovaşteyro vəs nıbe boçi ki 1 minnə hənəkədə Çelsi 2 bə 0 Portoş bardə be.

Ğeyd kardınine ki İroni Perspolisi nakonə futbolist Mehdi Taromi ın ğəşənqə gol çimi bənav bənə Asiyavıjə leqioneron tərəfo vey çokə jıə qoli unvani intixob bıə be.