Jul 31, 2021 14:23 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə silahinə hucumi nəticədə 7 nəfər kıştə bən.

Naməlomə silahinə odəmon Tırkiyə Ğoniyə şəhrədə bə qıləy kə hucum bardeədə 7 nəfəri kıştedən.

Naməlomə silahinə odəmon Tırkiyə Ğoniyə şəhrədə bə qıləy kə hucum bardeədə 7 nəfəri kıştedən.

Ankaraku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi ım hucumi nəticədə tələf bə kəson kırdə millət bən və nako həm erğçiyə hamsoyan tərəfo de hucum dim bə dim bə bin.

Im hadisə kıştə bə kəson həmmə qılə 1 lə ailə uzv bən  ki naməlomə şəxs ya şəxson tərəfo Ğoniyə şəhri Məram nomo bə məntəğədə de qullə kıştə bən.

 

 

Tags