Aug 02, 2021 11:42 Asia/Tehran
  • İrağədə tojədən bə Amerkə terroristə silahinə ğıvvon nəğliyat kərvoni hocom bə.

İrağıjə mənbəon zinə İrağədə Amerkə terroristə silahinə ğıvvon qıləy kərvoni hədəf qəteku xəbəşon doə.

İrağıjə mənbəon zinə İrağədə Amerkə terroristə silahinə ğıvvon qıləy kərvoni hədəf qəteku xəbəşon doə.

İraği eılam Əlmığavim nomo mığavimətı məlomat ərosnə kanali elanış kardə Amerkə silahinə terroristiyə nəğliyat kərvon İraği Hellə şəhro dəvardə vaxti hədəf qətə bə.

Desbə ışət çı hucumi ziyanon və ehtimaliyə tələfatiku heç qılə xəbə nəşr bə ni.