Aug 03, 2021 12:40 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koranavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 411 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos raporti dəvomədə ğeyd bıə: ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 91407 nəfər rəsə.

Tojədən 37189 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 4317 nəfər noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 3940708 nəfər Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 3404533 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.