Aug 10, 2021 11:59 Asia/Tehran
  • İron iyən Fransə miyono əloğəon bə mıştərək mənafe iyən 2 tərəfi əloğəon əsos bəbe.

İroni prezident votışe: İroni tojə dıvlət bə mıştərək mənafe iyən 2 tərəfi əloğəon əsos de Fransə həmkarəti bəkarde.

Bə İranpres raporti əsos, Seyd İbrohim Rəisi de Emanoel Məkron telefoni rabitə vositə bə beynəlxalğ muğaviləon xususi ətomiyə sazişədə Amerkə tərəfo daimi iyən çand kərə ehdəmonon ləğv bey iyən Avropa kişvəron peymon darşiye işarəş karde və votışe: Amerkə de tojə sanksiyaon oşko surəti ıştə ehdəmonon poymolış kardə və hətto tojə təhrimon bə humanistə təchizaton şomil kardışone.

İroni prezident de təkid bə ın ki həm Amerkə və həm Avropa bəpe ətomiyə sazişədə bəştə qiədə bıə ehdəmonon əməl kon təsdiğış karde: har muzakirədə bəpe İroni milləti həx-huğuği və mənafe təmin bebu.

Rəisi votışe: İron ijən təkid kardedə ki Fars dıyo iyən Omman dıyoədə ıştə əmniyəti təmin kardeyro ciddi bəbe və de əmniyəti təhdidəkəyon mubarizə bəkay.

Əv Livani barədə həm işarəş karde: har ko ki Livani əmniyət, stabileti və çəy milləti mənafe çərçivədə bıbu İroni himoyəon cəhətədə bəbe iyən ın sahədə çı Fransə həmkarətiku xoşhal bəbemon.

Fransə prezident həm ın votımonədə bə ironi tojə prezidenti təbrik votışe və bo Rəisi muvəffəğiyəti tələbış karde iyən votışe: məntəğədə stabileti və sulh de İron-Fransə miyono həmkarion bəbe.

Məkron bə ətomiyə sazışi çərçivədə həmkarion və Livani problemi de siyasi roon həli təkidış karde.

Tags