Aug 26, 2021 11:38 Asia/Tehran
  • Ərəbıstonı sərhədiyə ğıvvon qullə ğande nəticədə Sədə ostanədə 2 qılə Yəmənıj bə şəhodət rəsən.

Səudiyə sərhədiyə ğıvvon qullə ğande nəticədə 2 qılə Yəmənıjə şəhrvandon Sədə ostani Mənbəh şəhrədə bə şəhodət rəsən.

Səudiyə sərhədiyə ğıvvon qullə ğande nəticədə 2 qılə Yəmənıjə şəhrvandon Sədə ostani Mənbəh şəhrədə bə şəhodət rəsən.

Bə Əlməsirə TV kanali zinə xəbon əsosi Ərəbıstonı sərhədiyə ğıvvon Sədə şimaliyə ostani Mənbəh sərhədiyə məntəğə Əlrəğo baxşədə bə Yəmənıjə şəhrvandon tərəf qullə ğandeədə 2 nəfəri bə şəhodət rosnedən.

 

 

Tags