Sep 22, 2021 14:09 Asia/Tehran
  • Rəisi: İroni siyosət çı məntəğə həmmə kişvəronədə stabiləti iyən ərazi təmamiyyəti oqəteye.

İroni prezident votışe: milləton həx huğuği rioyət nıkarde harçiku vey beynəlxalğ sulh və əmniyəti təhdid kardedə.

Ayətullah Rəisi zinə şəv çı i bıə milləton təşkilati umumi iclosi virtual nıtğədə votışe: bə Amerkə kanqeres bina çı Amerkə milləti həmlə və Əfğanistonədə Amerkə təyyorəku Əfğani şahrvandon bə zəmin eqıniyeku şikilin və filmon qıləy mesaj bə dınyo sadir karde ki Amerkə sultə nizom həm daxil və həm Amerkə xaricədə çoknə be etebo və be abru be.

Tags