Sep 23, 2021 13:38 Asia/Tehran
  • Tranzitədə bəpe əmniyət bıbu.

İrəvanədə bıə İroni səfir və Ermənistoni milli əmniyət şura sərkatib 2 qılə kişvəri miyono bıə tranzit roonədə bıə əmniyəti barədə muzakirə kardışone.

Bə İrib raporti əsos, Əbbos Zuhuri de Armen Qiriquriyan vindemoni cəryanədə bo İroni tranzit xətədə kamaz romə kəson icod bıə mişkilatonku İroni niqəronəti bəyonış karde və pidəş be ki çəy həlliro təsirinə tədbiron bıbu.

Ermənistoni milli əmniyət şura  sərkatib Armen Qiriquriyan həm ım məsələku İroni həssos bey kamilən təsdiğış karde və votışe ki Erməniston həminə maneon həlliro cəhd kardeydə.

10 ruj çimi bənaviku, iyən Ermənistoni Ğapan-Quris tranzit royədə Azərbaycan Respublika bə İroni kamaz iyən maşinon təftiş və be illət çəvonku pul qəte binoş kardə.

Tags