Sep 25, 2021 14:33 Asia/Tehran
  • Tırkiyə, İraği şimalədə həvoiyə əməliyaton dəvom kardedə.

Tırkiyə həvoiyə ğıvvon, İraği şimal hissədə təşkil doə əməliyatdə PKK 5 qılə uzvi kıştedən.

Tırkiyə həvoiyə ğıvvon, İraği şimal hissədə təşkil doə əməliyatdə PKK 5 qılə uzvi kıştedən.

Bə Anatoli aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə elani əsosi PKK ım 5 qılə uzv ATAK hucum bıkə vertəliyoton əməliyatədə İraği şimal “avəho pencə” nomo bə əməliyatiyə məntəğədə kıştə bən.

Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə məmləkəti daxil və xaricədə de PKK mubarizə dəvom pəydo kardeku işarəş karde.

Bəğdad ım hucumon məhkum kardedə və əy İraği hakimiyyət və ərazi təmamiyəti darışte zındə.

 

Tags