Oct 15, 2021 14:42 Asia/Tehran
  • Tırkiyə silahinə ğıvvon İrağ və Suriyə əraziədə ıştə təcavuzi dəvom dodən.

Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə elanış kardə çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon dəvardə 5 ruji mıddətdə PKK iyən Tırkiyə xalğiku mıdofiə bıkə dastəku 16 qılə uzvışon İraği şimal və Suriyədə kıştəşone.

Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə elanış kardə çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon dəvardə 5 ruji mıddətdə PKK iyən Tırkiyə xalğiku mıdofiə bıkə dastəku 16 qılə uzvışon İraği şimal və Suriyədə kıştəşone.

Bə Anatoli aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə silahinə ğıvvon dastədə çı tedad kıştə bə kəsonku 13 nəfər İraği şimal  Forat sepəri məntəğədə və 3 nəfər həm Suriyə şimalədə kıştə bən.

 

 

Tags