Oct 16, 2021 13:56 Asia/Tehran
  • Əfğanistoni Ğəndhar viloyəti Fatiməyə(s) məçidədə terroristi əməliyot, İroni İslom Respublika de şiddəti məhkumış karde.

İroni xarıci vəzorətxonə de bəyoniyə sadir karde vositə Əfğanistoni Ğəndhar viloyətədə bıə Fatiməyə(s) məçidədə terroristi xuninə əməliyoti məhkumış karde.

Bə İRİB raporti əsos, İroni xarıci vəzorətxonə, ıştə bəyoniyədə elanış karde ki ijən islam dini dıçmenon dast de təkfiri cinoyətkaron vositə oşko be və çı Əfğanistoni milləti i dastə qıle holədə ki cımə nımuji vote holədə bin ğətli-am bıən.

Həminə bəyoniyədə ğeyd be: İroni xarıci vəzorətxonə Əfğanistoni Ğəndhar viloyəti Fatiməyə(s) məçidədə terroristi əməliyot ki çandə çı nımuj votə kəson şəhodət və kıştey bois bıə de şiddəti məhkum kardeydə və bə şəhidon mıhtərəmə ailəon və əfğanistoni əzizə milləti təsliyət voteydə.

İroni xarıci vəzorətxonə bəyoniyə dəvomədə omə ki: ojnən islom umməti dışmenon xəbisə planon barədə nota bədamon və bə şiə iyən sınnion miyono vəhdəti zəruriyoti təkid kardedəmon ki radikaliz və de islom nomi bəhonə cinoyəton dışmənətion vədə huşin mande lozime.

Bəyoniyədə təsdiğ bıə ki ın dıli ğəmqinəkə hodisə və bənə dəvardə haftə Ğunduzədə cinoyəton subut kardeydə ki bəpe Əfğanistonədə bə şiə və sınniyon xususi cəm bıə vırəon əmniyəti çimi sə əlovə diğğət bıbu.

İroni xarıci vəzorətxonə bəyoniyə oxoədə ğeyd be: İron İslam Respublika xatir cəme ki Əfğanistonədə mısılmonə bıvə iyən hovəon de həmdıləti və i bemoni çı dışmenon xəbisə planon və təfrəğə icodəkə hərəkəton be təsir və xunsa bəkan.

Tags