Oct 17, 2021 09:25 Asia/Tehran
  • Tırkiyə hərbiçion Suriyədə kıştə bən.

Tırkiyə ,Suriyədə hərbiyə mudaxiləon dəvom, bə ım məmləkəti çandə qılə hərbiçi kışte və yarəjə be bois bə.

Tırkiyə ,Suriyədə hərbiyə mudaxiləon dəvom, bə ım məmləkəti çandə qılə hərbiçi kışte və yarəjə be bois bə.

Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə silahinə ğıvvonku 3 qılə hərbiçi, Suriyə şimal hissədə  bomba tıpe nəticədə kıştə bedən.

Im bomba tıpe Məıre Mesrin şəhri neziədə İdlib-Bab Əlhəvi roədə Tırkiyə silahinə ğıvvon maşinon roədə eyne holədə bə 5 qılə hərbiçi yarəjə be həm bois bə.

Tırkiyə silahinə ğıvvon de PKK ğıvvon mubarizə barde bəhonə dəvardə 2 sori mıddətdə Suriyə şimal və şimal şərğ bəzi məntəğonışon işğal kardə.

 

 

Tags