Oct 18, 2021 14:03 Asia/Tehran
  • İron iyən hamsuyə kişvəron miyono ticorəti 52 faiz inkişof.

İroni qomrok idorə sıxan əvot votışe ki İron iyən hamsuyə kişvəron miyono ticorəti miğdor 52 faiz ziyod bıə.

Seyd Ruhullah Lətifi votışe: ımsornə sori əvvəliku tosə bə ısət, və de İroni 15 qılə hamsuyə kişvəron ticorəti miğdori çərçivədə 47 milyono 768 həzo ton muxtəlif məhsulon bə 22 milyordo 588 milyon dollar nezi erj, İroni muxtəlif qomrokonku bə hamsuyə kişvəron sadir bıə ki vəzni cəhəto 60 iyən erji cəhəto 50 faiz inkişof və əlovə bey nışo doydə.

Əv bə İroni ticarət məğsədon Ərəbistoni əlovə beyku xəbəş do.

İron de Pakiston, Əfğaniston, Tırkəməniston, Azərbaycan Respublika, Erməniston, Tlrkiyə iyən İroğ kişvəron zəmini həmçenin de Azərbaycan Respublika, Tırkəməniston, Rusiyə, Ğəzaxiston, İ bıə Ərəbə Əmiron, Ğətər, Bəhreyn, Umman, Ərəbiston və Kuveyt kişvəron dıyo sərhəddonış heste.

Tags