Oct 23, 2021 15:07 Asia/Tehran
  • İslom dınyo alimon bəpe bə diktator hukuməton vabəstə nıbun.

İslami məzhəbon təğrib beynəlxalğ ibemoni rəis təkidış karde: islom dini alimon bəpe hakimon vədə de əmri be məruf və nəhy əz munkəri rəftor kon.

Bə İrib raporti əsos, Huccətul İslam Həmid Şəhriyori Tehronədə bıə islami vəhdət beynəl-xalğ 35-nə iclosi 11 minnə virtual rabitədə təkidış karde: ımruj islam dınyoədə terror, canq, ixtilof iyən bə yande ihonət karde şoidimon, çən ımsornə sori vəhdət haftə iclosi mehvəri islomi ibemon, sulh və islam dlnyoədə ixtilof və təfrəğəku diyəro mande vıjnimone.

Əv əlovəş karde: beynəlxalğ istikbor de Amerkə rəhbərəti və ğarətəkə ğərbi kişvəron pidəşone de həmonə problemon idomə voşitə məntəğədə ıştə ıştiroki tovcih kon, və hol ın ki ım iştirok ıştən islami kişvəron miyono bıə behronon amile.

Şəhriyori təsdiğış karde: bəzi islami kişvəronədə vabəstə dıvlət iyən alimon həminə beğanun və zalimanə iştiroki zəminə hozzı kardəşone və ıştə mənafışon bə islam dini dışmenon mənafe anqıl jəşone və hətto de islam dini dışmenon ıloğəon normal kardedən.

İslami məzhəbon təğrib beynəlxalğ ibemoni rəis əlovəş karde: bəzi islami məzhəbon alimon tərəfo xəyonət ya xot ciholət ısət ya bə co məzhəbon mığəddəsə çion ihonəti ya de be məno fətvaon və təkfir hıkmi sadir karde əmələn canq, cinoyət və mıslmonon con, mol və namosi ğarət karde bois bıə.

Əv votışe ki: əmə bəpe bo har qələ ın mısibətonro mınosib çorəon pəydo kəmon.

Sınnion rəvoyətonədə Rəbiul-əvvələ manqi 12 iyən şiəyon rəvoyətonədə həmonə manqi 17 çı Xıdo Rəsul(s) milad ruji ğeyd bıə, iyən Rəbiul-əvvələ manqi 12 tosə 17 bənə vəhdət haftə unvani ğeyd bıə.

De həminə mınosibəti, Tehronədə vəhdət 35 minnə beynəlxalğ iclosi dəvom kardedə.