Nov 26, 2021 13:38 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 96 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 129376 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 4850 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku şand nəfər nəfər ijən noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 6097672 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 5830653 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 57179012 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 45942308 nəfər həm de 2 minnə doza və 902909 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 104 milyono 24229 doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndiku istifodə bıə.

Koronavirus tosə bə ısət 256 milyon nəfərış dınyoədə mıbtəlo kardəşe iyən 5 milyon nəfəriku vey odəm həm ın pandemiya nəticədə ıştə coni dastiku doəşone.

Tags