Nov 29, 2021 11:26 Asia/Tehran
  • Tırkiyə məmləkətdə korona oxonə xəbon.

Tırkiyə səhiyyə vəzorətxonə oxonə xəbon 213 nəfəri bə kovid19 mıbtəlo bə kəson tələfati əlovə beku hikayət kardə.

Tırkiyə səhiyyə vəzorətxonə oxonə xəbon 213 nəfəri bə kovid19 mıbtəlo bə kəson tələfati əlovə beku hikayət kardə.

Bə TRT telerədyo kanali xəbon əsosi dəvardə 24 saatdə 350 həzo 385 qılə kovid 19  analiz əncom bə və 21 həzo 655 nəfəri analizi nəticə mısbət elan bə.

Bə Tırkiyə səhiyə vəzorətxonə elani əsosi ım məmləkətdə çok bə kəson ədəd bə 20 həzo 7 nəfər rəsə.

 

Tags