Dec 01, 2021 09:39 Asia/Tehran
  • Siyasiyə zindoniyonku himoyə kardeyu Bəhreynədə bə şəvnə aksiyaon dəvom kardə.

Xəbəriyə mənbəon elanışon kardə Bəhreynı şəhrvandonku qıləy qrup zinə şanqo ım məmləkəti siyasiyə fəalon dastqiri məhkum kardeyu etirazinə aksiyaşon bərpo kardə.

Xəbəriyə mənbəon elanışon kardə Bəhreynı şəhrvandonku qıləy qrup zinə şanqo ım məmləkəti siyasiyə fəalon dastqiri məhkum kardeyu etirazinə aksiyaşon bərpo kardə.

Bə İRNA xəbon əsosi Bəhreynı Əlvifağ cəmiyyət ıştə tıvitter səhifədə nıvıştəşone Əlsenabes mikrorəyoni əhali, ıştənbəsə dastqirion məhkum kardeyu iyən de siyasiyə zindoniyon mincumlə Dr Əbdulcəlil Əlsənkis ıştə vəhdəti elan kardeyu etirazinə hərəkətışon bərpo kardə.

Bə ım xəbə əsosi Dəmestan mikrorəyoni əhali həm de fəalə zindoniyon ıştə vəhdəti elan kardeədə etirazinə aksiyaşon bərpo karde.

 

 

Tags