Dec 03, 2021 13:39 Asia/Tehran
  • Sionist rejimi əsosi məhv bey nışonə vindey bıdə.

İroni Bəsic təşkiloti rəis votışe: isor iyən şəhodət, bəsici fik, cihodi ruhiyə və inğilobi 2 qılə imomonku ulqu peqəte bis bıə ki ısət çı sionist rejimi əsosi məhv bey nışonə oşko bıbu.

Bə İrna raporti əsos, Qeneral Ğulam Rıza Suleymani zinə Əhvazədə bıə bəsicion hərbi təlim mərosimədə izhorış karde: həmonə rujonədə çəmə qımon ım be ki inğilobi səbarzəti ıme ki Şah rıjim məhv bıbu əmmo ısət vindeydəmon ki sultə nizom iyən Ğudsi işğalçion həm bə məntəğə tərk karde fik kardən.

İroni Bəsic təşkiloti rəis 8 sornə muğəddəsə mudafiyəş çı muğaviməti rişə iyən bina soxte və icod kardey amil bə hisobış varde və votışe: əmə karde bəznımon imon və bovə həmonə dovraniku çı İroni milləti fik və əğidədə təcəli peydoş karde.