Jan 09, 2022 13:29 Asia/Tehran

İminə dəfə Saraya Ababil nomo noməlumə qrupi tərəfiku yanvari 5-də AİŞ-ı Bəğdado bıə bazədə bepilotə təyyorə və rəket əməliyyoti ani videoş pevolo kardə.

Tags