Jan 15, 2022 12:57 Asia/Tehran

Bə Cıvonə Reportyoron Klubi məlumotı əsos, Londonədə xeyli rəğəmədə bekə insonon çı BBC Satellite Network bina vədə orduqoşon jıə və istirohət kardedən.

Tags