Jan 15, 2022 13:03 Asia/Tehran

Bə Cıvonə Jurnaliston Klubi məlumoti əsos,AİŞ-ın qıləy ştatədə 18 sinninə inə ıştə hırdənış bə xəşəli ğotiş şodə və nəhoyətən çı polisi tərəfiku həbs kardey bıə.

Tags