Jan 17, 2022 14:31 Asia/Tehran
  • İron və hamsuyə kişvəron miyono sərhəddə vıjoron icod bəbe.

İroni xarıci vəziri iğtisodi muavin İron və hamsuyə kişvəron miyono sərhəddə vıjoron icod beyku xəbəş do.

Bə İrna raporti əsos, İroni xarıci vəziri iğtisodi muavin ın xəbə elanış karde və votışe: ozod məntəğon karde bəznın de İroni ixracati vey karde bə İroni valuta bəromə komək bıbu.

Səfəri əlovəş karde: əmə xaricədə jimon kardə İronıjonku dəvət kardeydəmon ki ın sərhəd vujuron iyən ozod məntəğəonədə sərmayə bınən.

İroni xarıci vəziri iğtisodi muavin bə İron iyən hamsuyə kişvəron miyono bıə həmkarion əhəmmiyəti işorəş karde və votışe: İroni 7 qılə ğəyri hamsuyə kişvəron həm ki ozod iğtisodi məntəğəonışon bıbu çı İroni ixracati hədəf vujuriku bə hisob omeydən.

Səfəri həminə vujuron çı Pakiston, Erməniston, Tırkəməniston iyən İ Bıə Ərəb Əmirətionədə icod kardeyku xəbəş do.

Tags